شناخت به فرآیندهای ذهنی شامل توجه، تمرکز، حافظه ، قضاوت و استدلال اطلاق می شود. عملکرد بهتر شناختی، در کودکان همراه با دستاوردهای بهتر تحصیلی است و در بزرگسالی و سنین میانسالی نیز با کارکرد شغلی و کیفیت زندگی بهتر مرتبط است. تقریبا همه بزرگسالان با افزایش سن درجاتی از اختلال شناختی را تجربه می کنند.
با توجه به اهمیت عملکرد شناختی و ارتباط آن با توانایی های تحصیلی و شغلی و کیفیت زندگی، شناسایی عوامل مرتبط با شناخت و عوامل خطری که منجر به اختلال در عملکرد شناحتی می شوند، حائز اهمیت است. بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد عوامل محیطی شامل تغذیه و رژیم غذایی و ژنتیک در عملکرد شناختی موثر هستند.
از عوامل تغذیه ای که به نظر می رسد بر روی شناخت اثر می گذارد، مصرف شیر و لبنیات است. مطالعات اندکی در زمینه نقش لبنیات در عملکرد شناختی صورت گرفته است و بعضا دارای نتایج متناقض است. مطالعه حاضر با هدف مرور مطالعات موجود و تعیین ارتباط مصرف شیر و لبنیات با عملکرد شناختی انجام شد.